M 10- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

  • Cilji: ohranjanje biotske raznovrstnosti, manjša intenzivnost gospodarjenja
  • Pričakovani rezultati: večja pestrost živalskih in rastlinskih vrst na površini in okolici

M 11 – Ekološko kmetovanje

  • Cijl: naravi prijazen način kmetovanja
  • Pričakovani rezultati: ohranitev biotske pestrosti in pridelan zdrav pridelek

M 13 – Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

  • Cilj: zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin na težje obdelovalnem območju, strmini
  • Pričakovani rezultati: ohranitev obdelanosti in površine v proizvodni funkciji, nezaraščanje

Dobrobit živali (ukrep 14)

  • Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
  • Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Vključitev v podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.

  • Cilji: ohranjanje in razvoj kmetije, preprečevanje zaraščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • Pričakovani rezultati: izboljšanje produktivnosti na kmetiji, izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.